Plany

ZABRZE, TYCHY, BĘDZIN, SOSNOWIEC, MYSŁOWICE, MIKOŁÓW, PIEKARY ŚLĄSKIE

Plany ewakuacyjne:
Wykonywane przez nas plany ewakuacyjne są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MSWiA z 2010 roku (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów i  dostosowane do specyfiki budynku oraz prowadzonych procesów technologicznych w obiekcie.

auchankopalnia

Plany zgodnie z wymaganiami zawierają następujące dane:
✓ powierzchnia, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
✓ odległości od obiektów sąsiadujących,
✓ parametry pożarowe występujących substancji palnych,
✓ występujące gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
✓ kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
✓ lokalizację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
✓ podział obiektu na strefy pożarowe,
✓ warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
✓ miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
✓ wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
✓ lokalizacji hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
✓ usytuowania dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
Jak działamy?
✓ Plany wykonujemy w oparciu o dostępną dokumentację projektową. W przypadku jej braku dokonujemy inwentaryzacji budynku w celu wykonania rysunków.
✓ Wydruki planów wykonujemy w wybranym przez zlecającego formacie oraz na wybranym materiale. Drukujemy również na piankach
PCV o grubości do 5 mm i formatu A2.

✓ Cena opracowania planu jest zależna od dostępnej dokumentacji projektowej, formatu i rodzaju materiału, na którym ma on być wydrukowany.
✓ Pracujemy w oparciu o programy graficzne CorelDraw oraz DraftSight.
✓ Przyjedziemy i dokonamy bezpłatnej wyceny zakresu zlecenia.